REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ MONITE.APP ORAZ APLIKACJI MONITE

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 27 LISTOPADA 2020 R.

 

§ 1 [ DEFINICJE ]

 1. Usługodawca – GETWISE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 22 lok 18 (00 – 478), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000803910, NIP: 1231449568, REGON: 384372971, z kapitałem zakładowym o wartości 12500 zł., świadcząca Usługi.
 2. Usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika bezpłatnie, w zakresie szczegółowo wskazanym w Markecie, Monite oraz Regulaminie.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę.
 4. Strona Internetowa – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem www.monite.app
 5. Monite – aplikacja (oprogramowanie) Usługodawcy, w ramach której Usługodawca świadczy Użytkownikowi Usługi polegające na udostępnianiu informacji o Produktach.
 6. Market – sklep internetowy w postaci Google Play Store oraz App Store, z którego Użytkownik pobiera Aplikację.
 7. Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony Internetowej lub Monite.
 8. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, będący konsumentem w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów.
 9. Produkty – wycofane, niebezpieczne lub zagrażające zdrowiu produkty, na temat których informacje będą dostępne na Stronie Internetowej lub Monite w formie powiadomień lub wyników wyszukiwania dokonywanych przez Użytkownika.
 10. Konto – usługa elektroniczna świadczona przez Usługobiorcę za pośrednictwem Strony Internetowej: oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika.

 

§ [ POSTANOWIENIA OGÓLNE ]

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługi polegające w szczególności na dostarczaniu Użytkownikowi informacji oraz dostępu do treści dotyczących Produktów, przy czym przez treści rozumie się pojedyncze materiały tekstowe lub graficzne, udostępniane przez Usługodawcę w ramach Strony Internetowej lub Monite w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł uzyskać do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 2. Regulamin określa zasady korzystania ze Strony Internetowej oraz Monite, w tym w szczególności:
 3. dane kontaktowe Usługodawcy,
 4. informacje ogólne,
 5. wymogi techniczne Monite,
 6. procedura zakładania Konta na Stronie Internetowej,
 7. korzystanie ze Strony Internetowej,
 8. korzystanie z Monite,
 9. kwestie praw autorskich,
 10. kwestie postępowań reklamacyjnych,
 11. zakres odpowiedzialności Usługodawcy.
 12. Regulamin określa zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej oraz Monite.
 13. Treść Regulaminu jest dostępna na Stronie Internetowej oraz w Monite i może zostać w dowolny sposób utrwalona przez Użytkownika.
 14. Uzyskanie dostępu do Monite następuje za pośrednictwem Marketu, w takim przypadku uzyskanie dostępu do Monite przez Użytkownika odbywa się na zasadach właściwych dla danego Marketu, zaś świadczenie Usług za pośrednictwem Monite realizowane jest na zasadach określonych Regulaminem.
 15. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Usługodawcy znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie Internetowej.

 

§ 3 [ DANE KONTAKTOWE USŁUGODAWCY]

 1. W celu uzyskania kontaktu z Usługodawcą, Użytkownik może kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej – [email protected]
 2. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest w oparciu o dane teleadresowe – Al. Ujazdowskie 22 lok. 18, 00 – 478 Warszawa.

 

§ 4 [ WYMOGI TECHNICZNE MONITE]

 1. Monite jest przeznaczony dla urządzeń mobilnych z systemem:
 2. Android w wersji 6.1.2 i nowszymi,
 3. IOS w wersji 12.3 i nowszymi.
 4. Monite można pobrać wyłącznie za pośrednictwem odpowiednich Marketów tj.:
 5. Google Play Store dla systemu Android,
 6. App Store dla systemu IOS.
 7. Aby skorzystać z Monite Użytkownik powinien:
 8. posiadać urządzenie mobilne,
 9. zapewnić stały dostęp do Internetu,
 10. posiadać właściwą, wskazaną w Markecie, ilość wolnego miejsca na urządzeniu, na którym zamierza zainstalować Monite,
 11. pobrać Monite z właściwego Marketu wskazanego w § 3 2 Regulaminu oraz zainstalować ją na swoim urządzeniu mobilnym,
 12. uruchomić Monite.
 13. Koszty transmisji danych potrzebnych dla pobrania oraz korzystania z Monite pokrywają Użytkownicy Monite we własnym zakresie, według stawek właściwych dla ich operatora albo dostawcy Internetu.
 14. W momencie zaakceptowania Regulaminu i uruchomienia Monite po raz pierwszy, następuje zawarcie umowy o świadczenie Usług na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

 

§ 5 [ WYMOGI TECHNICZNE STRONY INTERNETOWEJ ]

Do korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej, niezbędne jest posiadanie urządzenia wspieranego przez przeglądarkę internetową zapewniającą prawidłową obsługę Javascript i plików cookies oraz stały dostęp do sieci Internet.

 

§ 6 [ PROCEDURA ZAKŁADANIE KONTA NA STRONIE INTERNETOWEJ ]

 1. Założenie Konta jest darmowe i dobrowolne.
 2. Aby założyć Konto, należy wypełnić formularz rejestracji. Wymagane do tego są następujące dane:
 3. imię Użytkownika,
 4. adres e-mail Użytkownika.
 5. Do prawidłowego założenia Konta niezbędne jest również utworzenie hasła umożliwiającego dostęp do Konta. Hasło musi zawierać łącznie:
 6. minimalnie 6 znaków,
 7. minimalnie jedna wielka litera.
 8. Zarejestrowanie Konta wymaga zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu, a także wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do rejestracji oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 9. Użytkownik ma możliwość usunięcia Konta w zakładce “Moje subskrypcje”.
 10. Usunięcie Konta nie wymaga podania konkretnej przyczyny.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Klienta w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie lub przepisach prawa.
 12. Założenie Konta jest możliwe również poprzez połączenie go z kontem Użytkownika w serwisie:
 13. Facebook,
 14. Google,

 

§ 7 [ KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ ]

 1. Użytkownik ma możliwość korzystania z Usługi za pośrednictwem Strony Internetowej bez rejestracji Konta lub po jego założeniu.
 2. Na Stronie Internetowej Użytkownik za pomocą wyszukiwarki ma możliwość wyszukania informacji o Produktach.
 3. W zakładce „Lista wycofanych produktów” w ramach Konta Użytkownik określa na temat Produktów z jakiego kraju spośród dostępnych w ramach Usługi chce otrzymywać powiadomienia.
 4. Użytkownik posiadający Konto, dysponuje dodatkowo możliwością utworzenia listy notyfikacji w zakresie materii go interesującej, które to są przesyłane przez Usługodawcę na adres mailowy Użytkownika, podany podczas rejestracji lub podczas tworzenia listy.
 5. Użytkownik dysponuje możliwością zmiany adresu mailowego o którym mowa w 6 ust. 4 Regulaminu, w zakładce „Lista wycofanych produktów”.
 6. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania notyfikacji drogą mailową poprzez zmianę ustawień w ramach Konta.
 7. Użytkownik posiadający Konto, może również dokonywać wpłat szerzej określonych w § 8
 8. Szczegółowe informacje o funkcjach Monite, znajdują się w Monite oraz na Stronie Internetowej.

 

§ 8 [ KORZYSTANIE Z MONITE ]

 1. W celu korzystania z Monite należy pobrać aplikację z Marketu na urządzenie mobilne oraz ją uruchomić.
 2. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Monite jest dobrowolne oraz bezpłatne.
 3. Pobierając Monite Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptuję ich treść.
 4. Po uruchomieniu Monite i zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki Prywatności następuje zawarcie umowy o świadczenie Usług na czas nieokreślony.
 5. Korzystając z Monite Użytkownik wybiera na temat Produktów z jakiego kraju spośród dostępnych w ramach Usługi chce otrzymywać powiadomienia.
 6. Użytkownik ma możliwość przeglądania informacji i powiadomień na temat Produktów z wybranego przez siebie kraju poprzez wybór jednej z dostępnych kategorii Produktów lub poprzez wyszukiwanie Produktów według wybranych przez siebie kryteriów (tagów).
 7. Użytkownik ma możliwość wyszukania informacji o Produkcie poprzez zeskanowanie jego kodu kreskowego przy użyciu aparatu urządzenia mobilnego. Po zeskanowaniu kodu kreskowego Produktu zamieszczonego na opakowaniu, Użytkownik uzyskuje dostęp do informacji oraz komunikatów dotyczących danego Produktu. Dla skorzystania z powyższej funkcji wymagane jest udzielenie przez Użytkownika zgody na dostęp Monite do aparatu urządzenia. Zgoda ta może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez zmianę ustawień urządzenia mobilnego. Usługodawca nie gromadzi, nie przechowuje oraz w żaden sposób nie utrwala wykonanych przez Użytkowników skanów.
 8. Użytkownik ma możliwość śledzenia komunikatów i informacji o Produktach określonych wybranymi przez niego frazami kluczowymi oraz ustawienia powiadomień typu “pop-up” na urządzeniu mobilnym. Zgoda na wysyłanie przez Monite powiadomień typu “pop-up” może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez zmianę ustawień urządzenia mobilnego.
 9. Użytkownik ma możliwość udostępnienia komunikatu i informacji o Produktach, za pomocą aplikacji wskazanych w Monite.
 10. Użytkownik powinien korzystać z Monite z poszanowaniem zasad współżycia społecznego, zgodnie z  powszechnie obowiązującym prawem oraz Regulaminem i Regulaminem dedykowanym Użytkownikowi. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym oraz korzystanie z Monite w sposób zakłócający funkcjonowanie aplikacji, serwerów lub sieci Usługodawcy oraz dokonywanie samowolnej ingerencji w Monite lub udostępnione w Monite treści.
 11. Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć korzystanie z Monite, dokonując usunięcia aplikacji z urządzenia mobilnego. Odinstalowanie Monite z urządzenia mobilnego jest tożsame z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług.

 

§ 9 [ SUBSKRYPCJA ]

 1. Użytkownik ma możliwość wsparcia finansowego Usługodawcy poprzez dokonanie dobrowolnej darowizny na jego rzecz.
 2. Dokonanie darowizny możliwe jest poprzez zakładkę „Wesprzyj nas”.
 3. Darowizny na rzecz Usługodawcy dokonywane są za pośrednictwem serwisu płatniczego www.stripe.com na zasadach określonych w regulaminie serwisu.
 4. Użytkownik może przekazać darowiznę w dowolnej kwocie w formie:
  1. jednorazowej wpłaty;
  2. poprzez zlecenie miesięcznej płatności cyklicznej wybranej przez siebie kwoty na rzecz Usługodawcy.
 5. Użytkownik może również w ramach dokonywanej na rzecz Usługodawcy darowizny zdecydować o pokryciu związanych z wykonaniem transakcji kosztów transmisji danych.
 6. Użytkownik ma możliwość rezygnacji w dowolnym momencie z dokonywania darowizny w formie płatności cyklicznej poprzez zmianę ustawień Konta w zakładce “Moje subskrypcje”.
 7. Zaprzestanie płatności cyklicznej w przypadku rezygnacji następuje ze skutkiem natychmiastowym.

 

§ 10 [ ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY ]

 1. Usługodawca podkreśla, że nie tworzy ani nie przygotowuje żadnych treści dostępnych w Monite oraz na Stronie Internetowej a zakres Usług polega na publikacji komunikatów publikowanych przez zewnętrzne media, właściwe organy i urzędy państwowe oraz osoby trzecie, w obliczu czego, nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za jakiekolwiek szkody pośrednie lub bezpośrednie jak również za jakąkolwiek utratę zysków lub przychodów a wynikających z:
 2. dostępu do Monite lub Strony Internetowej a także niemożność korzystania z nich przez Użytkownika,
 3. treści publikowanych w Monite lub na Stronie Internetowej, w tym zarówno merytorycznej jak i opatrzonych nimi grafik oraz zdjęć,
 4. braku komunikatu w Monite lub na Stronie Internetowej, opublikowanych uprzednio przez zewnętrzne media oraz właściwe organ i urzędy Państwowe.
 5. Celem uniknięcia wątpliwości, Usługodawca podkreśla, że nie ponosi odpowiedzialności za jakość, niezawodność lub przydatność wspomnianych treści publikowanych w Monite oraz na Stronie Internetowej.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają w jakikolwiek sposób Użytkownikom korzystanie ze Strony Internetowej lub Monite i świadczonych przez Usługodawcę Usług.

 

§ 11 [ LICENCJA ORAZ PRAWA DO MONITE ]

 1. Usługodawca zachowuje prawo własności do wszystkich kopii Monite nawet po zainstalowaniu przez Użytkowników na ich urządzeniach. Monite i wszelkie związane z nim oprogramowanie należą do Usługodawcy i są chronione prawami własności intelektualnej oraz prawami autorskimi. Użytkownik nie jest uprawniony do używania oprogramowania lub Usługi w sposób nieobjęty niniejszymi Regulaminem. Usługodawca posiada nieograniczoną, niewyłączną, nieodpłatną, niezbywalną licencję na korzystanie z wszelkich treści zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie i Polityce Prywatności.
 2. W czasie trwania pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usługi, Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Monite i na zasadach określonych Regulaminem. Licencja o której mowa powyżej nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.
 3. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Monite, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać Monite w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

 

§ 12 [ DANE OSOBOWE ]

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z Monite oraz Strony Internetowej jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w Polityce Prywatności dostępną w Monite oraz na Stronie Internetowej – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Użytkownika przez Usługodawcę, podanych przez Użytkownika w związku z Monite oraz Stroną Internetową jest świadczenie Usług. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na żądanie Użytkownika, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Dane Użytkownika podane w związku z Aplikacja będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. na Usługodawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Użytkownika – jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest ciążący na Usługodawcy obowiązek prawny;
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Użytkownika lub Usługodawcę, związanych z umową o świadczenie Usług;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 4. Użytkownikowi w zakresie jego danych osobowych przysługuje prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. żądania przeniesienia danych do innego administratora,
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika.
 5. W celu realizacji swoich praw określonych w § 11 ust. 4 Regulaminu, Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 6. W przypadku gdy Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Użytkownik może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 13 [ ZMIANA REGULAMINU ]

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:
 2. konieczności dostosowania Monite lub Strony Internetowej do przepisów prawa mających wpływ na usługi świadczone za ich pośrednictwem;
 3. zmian w zakresie bezpieczeństwa świadczonych Usług,
 4. zmian w funkcjonalności Monite lub Strony Internetowej,
 5. zmian w zakresie kosztów utrzymania Monite lub Strony Internetowej,
 6. zmian w zakresie funkcjonowania Usługodawcy,
 7. zmiany założeń funkcjonowania Monite lub Strony Internetowego.
 8. Komunikat o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, umieszczony w Monite a także przesłana na adres mailowy podany podczas rejestracji Konta na Stronie Internetowej i pozostanie on widoczny co najmniej do pierwszego uruchomienia Monite przez Użytkownika po umieszczeniu tego komunikatu.
 9. W przypadku gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom po wyświetleniu komunikatu, o którym mowa w § 12 2 Regulaminu, przyjmuje się, że akceptuje je.
 10. W przypadku sprzeciwu i braku akceptacji dla planowanych zmian Użytkownik powinien usunąć Konto oraz Monite ze wszystkich swoich urządzeń. Usunięcie konta i odinstalowanie Aplikacji z urządzenia jest tożsame z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług.
 11. Data ostatniej modyfikacji Regulaminu będzie publikowana w Monite oraz na Stronie Internetowej. Poprzednie wersje Regulaminu są dostępne na żądanie Użytkownika.

 

§ 14 [ POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE ]

 1. Usługodawca jest obowiązany do świadczenia Usług w sposób niewadliwy.
 2. W przypadku zastrzeżeń co do świadczonych Usług Użytkownik może złożyć reklamację korzystając z danych Usługodawcy wskazanych w § 2 Regulaminu.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§ 15 [ POSTANOWIENIA KOŃCOWE ]

 1. W przypadku ewentualnego sporu z Użytkownikiem, w zakresie dopuszczalnym ustawowo, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 2. Usługodawca komunikuje się z Użytkownikami w języku polskim lub angielskim, w zależności od wyboru Użytkownika.

Getwise sp. z o.o.

Al. Ujazdowskie 22 lok 18
00-478 Warszawa, Polska

Copyright 2020 © Getwise Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Getwise sp. z o.o.

Al. Ujazdowskie 22 lok 18
00-478 Warszawa, Polska

Copyright 2020 © Getwise Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.