Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się
komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich
danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych.

Administrator danych osobowych

GETWISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem Al. Ujazdowskie 22/18 00-478 w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W
WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000803910, NIP 1231449568, nr REGON
38437297100000 , kapitał zakładowy 12500,00 zł.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do
nas na adres e-mail: [email protected]

Dane osobowe i prywatność

Twoje dane są przez nas przetwarzane w celach związanych z funkcjonowaniem Aplikacji i świadczeniem usług w niej
oferowanych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od
podejmowanych przez Ciebie działań.

1. Skorzystanie z bezpłatnych usług oferowanych w Aplikacji

W jakim celu?

Realizacja umowy o świadczenie usług oferowanych w Aplikacji

Na jakiej podstawie?

umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Jak długo?

przez okres obowiązywania umowy ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do momentu, w którym upłynie okres, w
którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas. (więcej informacji na ten temat znajdziesz w
ostatniej tabeli tej sekcji)

2. Skorzystanie z płatnych usług oferowanych w Aplikacji

W jakim celu?

realizacja umowy o świadczenie usług oferowanych w Aplikacji

Na jakiej podstawie?

umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). obowiązek prawny związany z rachunkowością
zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Jak długo?

przez okres obowiązywania umowy do momentu wygaśnięcia obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do momentu, w którym upłynie okres, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń
– przez Ciebie lub przez nas. (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

3. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

W jakim celu?

obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń

Na jakiej podstawie?

umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w
przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną nasz prawnie
uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1
lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową.

Jak długo?

przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta – przez okres 12 miesięcy od
Twojego ostatniego kontaktu z nami. przez okres 36 miesięcy lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec
przetwarzania *. ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do momentu, w którym upłynie okres, w którym możliwe jest
dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas. (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej
sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podam danych?

nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie. * w zależności od
tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

4. Ustawienia urządzenia lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych za pośrednictwem
strony internetowej www.monite.app

W jakim celu?

analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej, celem dostosowania strony do potrzeb
i zachowania Użytkowników (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” Polityki prywatności)

Na jakiej podstawie?

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?

przez okres 36 miesięcy lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania

Co się stanie, jeśli nie podam danych?

nie uwzględnimy Twojego sposobu korzystania ze strony internetowej w pracach nad jej rozwojem. * w zależności od tego,
które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

5. Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych

W jakim celu?

wysyłka informacji marketingowych

Na jakiej podstawie?

Twoja zgoda na nasze działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Jak długo?

do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie
danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem. ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do
momentu, w którym upłynie okres, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas. (więcej
informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podam danych?

nie będziesz otrzymywać naszych materiałów marketingowych

Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych z Aplikacją

6. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych z Aplikacją

W jakim celu?

ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami

Na jakiej podstawie?

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?

do momentu, w którym upłynie okres przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw
wobec przetwarzania *

Co się stanie, jeśli nie podam danych?

brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

Działania analityczne w Aplikacji

W ramach Aplikacji prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jej intuicyjności i przystępności. W
ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Aplikacji. Dzięki temu możemy dostosować układ i
wygląd Aplikacji oraz zamieszczane w niej treści do potrzeb Użytkowników.

Twoje uprawnienia

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych
   osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie
   uzasadnionych interesach) – art. 21 ust. 1 RODO;
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim
   przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim – art. 21 ust. 2 RODO.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do
przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie. Poniżej znajdziesz
odbiorców Twoich danych:

GOOGLE ANALITICS, CUX.IO, SMARTLOOK, FACEBOOK, MATOMO.

Następujące dane mogą być przez te firmy przetwarzane: zanonimizowany adres IP, unikalne numery oprogramowania i
użytkownika (lub sublicencjobiorcy) oraz zadeklarowaną nazwę użytkownika, Identyfikator użytkownika (email, IMSI,
MSISDN, MAC, android ID, IMEI, Serial Number, machine ID – unikalny identyfikator sprzętowy), wersję systemu
operacyjnego, wersję przeglądarki. Ponadto oprogramowanie może uzyskać dostęp do Internetu, dostęp do przybliżonej
lokalizacji przy użyciu GPS lub usług lokalizacji korzystających ze źródeł sieciowych, takich jak wieże telefonii
komórkowej i punkty dostępu Wi-Fi, dostęp do aparatu.

Polityka Cookie

W związku z korzystaniem ze strony internetowej przez użytkownika wytwarzane i wykorzystywane są tzw. “pliki Cookie”,
stanowiące pliki zawierające informację przechowywaną w pamięci urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika.
Wykorzystywanie tych plików ma na celu przyspieszenie oraz ułatwienie sposobu korzystania ze strony przez użytkowników,
a także polepszenie ich doświadczenia z takim korzystaniem związanego.

Pliki Cookie, o których mowa w niniejszej sekcji, to spersonalizowana informacja, odzwierciedlająca sposób
wykorzystywania strony internetowej przez konkretnego jego użytkownika. Wykorzystywanie plików Cookie nie wpływa w
sposób negatywny na urządzenia, za pośrednictwem których użytkownik korzysta ze strony internetowej.

Wyrażając zgodę podczas korzystania ze strony internetowej, jej użytkownicy wyrażają również zgodę na umieszczanie na
urządzeniach, z których korzystają, plików Cookie oraz na nasz dostęp do urządzenia, na którym są one przechowywane – w
celu skorzystania z plików Cookie. Aby wycofać lub ograniczyć zgodę, o której mowa w niniejszej sekcji “Polityka
Cookie”, użytkownik powinien skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres [email protected] W wiadomości
użytkownik powinien w dowolny, zrozumiały sposób opisać swoje żądanie oraz umożliwić jego zidentyfikowanie, tak aby
możliwym było zrealizowanie jego żądania. W przypadku, w którym żądanie użytkownika nie będzie możliwe do zrealizowania
z powodu nieprzekazania wystarczającej ilości informacji lub z powodu innych niejasności, skontaktujemy się w celu ich
uzupełnienia lub wyjaśnienia.

Choć wyrażenia zgody, o której mowa w niniejszej sekcji “Polityka Cookie” jest dobrowolne, zastrzegamy, iż wycofanie
zgody, o której mowa w niniejszej sekcji “Polityka Cookie” może skutkować niemożnością skorzystania z części lub całości
usług świadczonych przez nas w ramach strony internetowej www.monite.app.