POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

§ 1 [ POSTANOWIENIA OGÓLNE ]

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest spółka GETWISE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 22 lok 18 (00 – 478), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000803910, NIP: 1231449568, REGON: 384372971, z kapitałem zakładowym o wartości 12.500 zł.
 2. Dane osobowe oznaczają wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora nie są profilowane.
 4. Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność na danych osobowych. Są to w szczególności zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, organizowanie, usuwanie lub niszczenie.
 5. Wszelkie dane osobowe zbierane i przetwarzane są przez Administratora z zachowaniem środków bezpieczeństwa zabezpieczających je przed dostępem osób i podmiotów trzecich, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 6. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji mu przekazywanych i dotyczących Użytkowników.
 7. Administrator szczególnie zwraca uwagę, by dane osobowe chronione były przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz przed przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 8. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie świadczenie usług, przez Administratora.

 

§ 2 [ DEFINICJE ]

W ramach niniejszej Polityki Prywatności, poprzez poniższe definicje rozumie się:

 1. Administrator – GETWISE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 22 lok 18 (00 – 478), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000803910, NIP: 1231449568, REGON: 384372971, z kapitałem zakładowym o wartości 12.500 złotych,
 2. Strona Internetowa – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem www.monite.app,
 3. Monite – aplikacja (oprogramowanie) Administratora, w ramach której świadczy usługi szerzej opisane w Regulaminie,
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 5. Polityka Prywatności – niniejsza Polityka Prywatności,
 6. Regulamin – regulamin Administratora regulujący korzystanie ze Strony Internetowej oraz Monite, dostępny na Stronie Internetowej oraz w Monite,
 7. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony Internetowej lub Monite.

 

§ 3 [ STOSOWANIE POLITYKI PRYWATNOŚCI ]

 1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy Strony Internetowej oraz Monite i ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Administrator administruje danymi osobowymi i je przetwarza. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Administrator przetwarza dane osobowe uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe uzyskane zostały z innych źródeł, w tym umów dotyczących powierzenia przetwarzania danych.
 2. Poprzez ustanowienie niniejszej Polityki Prywatności oraz jej udostępnienie na Stronie Internetowej oraz w Monite realizuje nałożone na niego obowiązki informacyjne określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO, każdorazowo zgodnie z tymi przepisami.

 

§ 4 [ PODSTAWY PRAWNE I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ]

 1. Administrator zbiera dane osobowe dotyczące osób fizycznych, w tym osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony Internetowej oraz Monite, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, a także informacji o aktywności Użytkownika w Strony Internetowej oraz Monite.
 2. Wszelkie dane osobowe osób korzystających ze Strony Internetowej oraz Monite, w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, są zbierane lub przetwarzane przez Administratora na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub w celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 3. W ramach realizacji usług, Administrator w szczególności przetwarza dane osobowe:
 4. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych na Stronie Internetowej oraz Monite,
 5. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta Użytkownika, w przypadku Użytkowników posiadających zarejestrowane Konto na Stronie Internetowej,
 6. w celu obsługi reklamacji.
 7. Powyższe dane mogą być również przetwarzane na podstawie usprawiedliwionego celu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 8. Do usprawiedliwionych celów Administratora, o których mowa w § 3 pkt. 4 Polityki Prywatności należą:
 9. przesyłanie informacji handlowej,
 10. tworzenie bazy danych,
 11. dochodzenie lub zabezpieczanie roszczeń,
 12. marketing produktów własnych lub usług,
 13. prowadzenie analiz sprzedaży produktów i badań rynku i innych czynności analitycznych i statystycznych,
 14. prowadzenie analiz aktywności Użytkowników i sposobu korzystania ze Strony Internetowej lub Monite w celu poprawny stosowanych funkcjonalności,
 15. organizowanie, przeprowadzanie i koordynowanie akcji marketingowych oraz akcji promocyjnych,
 16. zabezpieczenie dokumentacji w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami i ochroną praw Administratora.
 17. Przetwarzając dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, Administrator dokonuje tego tylko do momentu ustania tego interesu, który stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych.
 18. W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników dokonujących darowizn w ramach Strony Internetowej z wykorzystaniem danych pochodzących z serwisów płatniczych, w szczególności stripe.com, Administrator nie otrzymuje i nie przetwarza danych osobowych dotyczących płatności dokonywanych Użytkowników.
 19. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 20. Aktywność Użytkownika na Stronie Internetowej oraz Monite, w tym jego dane osobowe są rejestrowane w systemie komputerowym służącym do przechowywania i zapisu, zawierającym informacje o jego zdarzeniach i działaniach. Zebrane w ten sposób informacje są przetwarzane w związku ze świadczeniem usług, przy czym Administrator przetwarza je również w celach technicznych.
 21. Niektóre dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w związku z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w tym w szczególności do celów podatkowych i księgowych.

 

§ 5 [ RODZAJ ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH ]

 1. Użytkownik odwiedzający Stronę Internetową lub korzystający z Monite posiada kontrolę nad danymi osobowymi, które są przez niego podawane. Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum.
 2. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora należą między innymi:
 3. imię i nazwisko albo inne oznaczenie przedsiębiorcy,
 4. dane adresowe,
 5. numer telefonu,
 6. adres e-mail,
 7. adres IP,
 8. nazwa domeny,
 9. typ przeglądarki,
 10. typ systemu operacyjnego.
 11. W zakresie danych niezbędnych do rejestracji indywidualnego Konta Użytkownika, niniejsza Polityka Prywatności odsyła do treści Regulaminu, w szczególności § 5 Regulaminu.
 12. Administrator nie zbiera ani nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych stanowiących dane wrażliwe.

 

§ 6 [ PLIKI COOKIES ]

 1. W ograniczonym zakresie Administrator może zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na Stronie Internetowej oraz Monite.  Pliki te tworzone są przez przeglądarkę internetową oraz urządzenie Użytkownika za każdym razem kiedy korzysta on ze Strony Internetowej lub Monite.
 2. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania Strony Internetowej. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić między innymi:
 3. utrzymanie sesji Użytkownika,
 4. zapisanie stanu sesji Użytkownika,
 5. Administrator korzysta też z usług podmiotów trzecich, które wykorzystują pliki cookies między innymi w następujących celach:
 6. monitorowanie ruchu na Stronie Internetowej,
 7. monitorowania ilości pobrań Monite,
 8. ustalanie liczby Użytkowników na Stronie Internetowej.
 9. Żadne pliki cookies wykorzystywane na Stronie Internetowej lub Monite, nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości Użytkownika.
 10. Użytkownik ma również możliwość usuwania plików cookie już zapisanych.
 11. Zablokowanie lub usunięcie wszystkich plików cookie może spowodować trudność w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony Internetowej lub Monite.

 

§ 7 [ AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ]

Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Administratora nie będą automatycznie przetwarzane, co oznacza, że nie będą podejmowane decyzje, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika, w tym na profilowaniu.

 

§ 8 [ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ]

 1. Czas przez jaki przetwarzane będą przez Administratora dane osobowe jest uzależniony od podstawy prawnej przetwarzania tych danych osobowych.
 2. Dane pozyskane w związku z rejestracją konta na Stronie Internetowej będą przetwarzane, przez okres przez jaki Użytkownik jest zarejestrowany, a po tym okresie będą przetwarzane w celach oraz w czasie związanym z zabezpieczeniem roszczeń Administratora.
 3. Dane pozyskane w związku z instalacją Monite będą przetwarzane w okresie w jakim Użytkownik korzysta z Monite, a po tym okresie będą przetwarzane w celach oraz w czasie związanym z zabezpieczeniem roszczeń Administratora.
 4. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez tę osobę sprzeciwu.
 5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, w celu innym niż marketingowy, przetwarzane będą do momentu ustania tego interesu lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu.
 6. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
 7. Jeśli przetwarzanie danych osobowych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, okresy przetwarzania danych w tym celu określają odpowiednie przepisy.
 8. Cofnięcie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

§ 9 [ PRZEKAZYWANIE DANYCH ]

 1. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom następuje wyłącznie gdy zezwalają na to przepisy prawa. W takim przypadku, przekazanie danych osobowych do przetwarzania innemu podmiotowi odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych która to umowa zapewnia stosowanie przez podmiot przetwarzający odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 3. Odbiorcami danych osobowych, które Administrator przetwarza mogą być w szczególności:
 4. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 5. podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Administratora,
 6. podmioty realizujące kampanie marketingowe na rzecz Administratora,
 7. operatorzy pocztowi,
 8. banki i operatorzy płatności,
 9. podmioty świadczący usługi prawne,
 10. Dane osobowe przekazywane są wyłącznie w zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

 

§ 10 [ PRAWA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ ]

 1. W celu realizacji swoich uprawnień osoba fizyczna może kontaktować się w tej sprawie z Administratorem, poprzez wysłanie wniosku w formie wiadomości elektronicznej e-mail na adres – [email protected] bądź w formie fizycznej na adres Administratora. Wniosek powinien określać w miarę możliwości precyzyjnie z jakiego uprawnienia dana osoba chce skorzystać, jakiego procesu przetwarzania oraz jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie.
 2. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia terminu Administrator poinformuje Użytkownika o jego przyczynach. Odpowiedź udzielana będzie na adres e-mail z którego został przesłany wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile w liście nie zostanie wykazana chęć otrzymania odpowiedzi na adres e-mail.
 3. Wśród praw Użytkownika należy wskazać w szczególności:
 4. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
 5. Prawo do uzyskania kopii danych,
 6. Prawo do sprostowania bądź zmiany danych osobowych,
 7. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 8. Prawo do ograniczenia przetwarzania,
 9. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych).
 10. Prawo do żądania usunięcia danych,
 11. Prawo do przenoszenia danych.

 

§ 11 [ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH ]

 1. Informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

§ 12 [ WSZELKIE POZOSTAŁE PYTANIA, WĄTPLIWOŚCI I SKARGI ]

 1. W razie jakichkolwiek pytań zastrzeżeń lub wątpliwości dotyczących treści niniejszej Polityki Prywatności, sposobu przetwarzania przez Administratora danych osobowych, jak również w przypadki zamiaru złożenia skargi dotyczących tych kwestii należy przesłać wiadomość wraz ze szczegółowymi informacjami i okolicznościami, w tym dotyczącymi skargi, na adres e-mail – [email protected]
 2. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres – Urząd Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

 

§ 13 [ ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI ]

 1. Administrator wprowadzi zmiany w zakresie niniejszej Polityki Prywatności w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane, między innymi z uwagi na, nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych oraz zmiany technologii za pomocą której Administrator przetwarza dane osobowe.
 2. Zmiany Polityki Prywatności nie mogą pozbawiać Użytkowników praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany.
 3. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności będą dokonywane poprzez jej publikacje na Stronie Internetowej oraz w Monite. Użytkownik, który nie zgadza się na zmiany Polityki Prywatności może w każdej chwili zaprzestać korzystania ze Strony Internetowej lub Monite.

 

Getwise sp. z o.o.

Al. Ujazdowskie 22 lok 18
00-478 Warszawa, Polska

Copyright 2020 © Getwise Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Getwise sp. z o.o.

Al. Ujazdowskie 22 lok 18
00-478 Warszawa, Polska

Copyright 2020 © Getwise Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.