§ 1. Definicje

 1. 1. Aplikacja – aplikacja (oprogramowanie) Usługodawcy, w ramach której Usługodawca świadczy Użytkownikowi
  Usługi polegające na udostępnianiu informacji o Produktach w
  ramach Dostępu Free
 2. 2. Dostęp Free – usługa (w tym polegająca na udostępnieniu konta w Aplikacji) świadczona drogą elektroniczną
  przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika bezpłatnie w zakresie szczegółowo wskazanym w Markecie oraz
  Aplikacji.
 3. Konsument – użytkownik Aplikacji będący konsumentem.
 4. Market – sklep internetowy, z którego Użytkownik pobiera Aplikację.
 5. Produkt/y – wycofane, niebezpieczne lub zagrażające zdrowiu produkty na temat, których informacje będą dostępne w
  Aplikacji w formie powiadomień lub wyników wyszukiwania dokonywanego przez Użytkownika.
 6. Usługi – Dostęp Free
 7. Usługodawca – Getwise sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 22 lok 18 (00-478), wpisana do
  Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000803910, NIP 1231449568, nr REGON: 384372971, z
  kapitałem zakładowym o wartości 12500 zł., świadcząca Usługi.
 8. Użytkownik – każdy podmioty korzystające z Aplikacji.

§ 2. Dane kontaktowe

 1. Adres: Getwise sp. z o.o., Al. Ujazdowskie 22 lok. 18, 00-478 Warszawa
 2. E-mail: [email protected]

§ 3 Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna w Aplikacji i może zostać w dowolny sposób utrwalona przez Użytkownika.
 3. Szczegółowe informacje o Aplikacji znajdują się w Markecie oraz w Aplikacji.
 4. Użytkownik powinien korzystać z Aplikacji z poszanowaniem zasad współżycia społecznego oraz zgodnie z
  prawem. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 5. Uzyskanie dostępu do Aplikacji następuje za pośrednictwem Marketu, w takim przypadku uzyskanie dostępu do
  Aplikacji przez Użytkownika odbywa się na zasadach właściwych dla danego Marketu, zaś świadczenie Usług za
  pośrednictwem Aplikacji realizowane jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 6. Usługodawca zwraca uwagę, że Aplikacja ma jedynie charakter pomocniczy i nie powinna stanowić jedynego źródła
  informacji o Produktach

§ 4 Wymogi techniczne

 1. Aplikacja jest przeznaczona dla urządzeń mobilnych z systemem:
  • Android w wersji 6.1.2 i nowszymi,
  • IOS w wersji 12.3 i nowszymi.
 2. Aplikację można pobrać wyłącznie za pośrednictwem odpowiednich Marketów tj.:
  • Google Play dla systemu Android,
  • App Store dla systemu IOS.
 3. Aby skorzystać z Aplikacji Użytkownik powinien:
  • posiadać urządzenie mobilne (np. smartfon, tablet),
  • zapewnić dostęp do Internetu,
  • posiadać właściwą, wskazaną w Markecie, ilość wolnego miejsca na urządzeniu, na którym zamierza
   zainstalować Aplikację,
  • pobrać Aplikację z właściwego Marketu wskazanego w ust. 2 oraz zainstalować ją na swoim urządzeniu
   mobilnym,
  • uruchomić zainstalowaną Aplikację.
 4. Koszty transmisji danych potrzebnych dla pobrania/korzystania z Aplikacji pokrywają Użytkownicy Aplikacji we
  własnym zakresie, według stawek właściwych dla ich operatora/dostawcy Internetu.
 5. W momencie zaakceptowania Regulaminu Aplikacji i zalogowania się w Aplikacji po raz pierwszy, następuje zawarcie
  umowy o świadczenie Dostępu Free na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

§ 5 Korzystanie z Aplikacji

 1. Użytkownik określa na temat Produktów z jakiego kraju chce otrzymywać powiadomienia. Zmiana kraju do monitorowania
  jest możliwa w Ustawieniach Aplikacji.
 2. Wpisy/Alerty w Aplikacji o wycofanych lub niebezpiecznych Produktach są widoczne dla wybranego kraju powiadomienia za
  okres do 6 miesięcy wstecz.
 3. Szczegółowe informacje o funkcjach Aplikacji, znajdują się w Aplikacji i na stronie WWW.

§ 6 Dostęp Free

 1. W celu uzyskania Dostępu Free należy pobrać z Marketu Aplikację oraz uruchomić ją.
 2. Po uruchomieniu Aplikacji i zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki Prywatności następuje zawarcie umowy o świadczenie
  Dostępu Free na czas nieokreślony.
 3. Odinstalowanie Aplikacji z urządzenia jest tożsame z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług.
 4. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji jest bezpłatne.

§ 7 Reklamacje

 1. Usługodawca jest obowiązany do świadczenia Usług w sposób niewadliwy.
 2. W przypadku zastrzeżeń co do świadczonych Usług Użytkownik może złożyć reklamację korzystając z danych Usługodawcy
  wskazanych w § 2 Regulaminu.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może
  skorzystać m.in. z:

  • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
  • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
  Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym
  przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

§ 8 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z Aplikacji jest
  Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o
  pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w
  dostępnej w Aplikacji Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym
  rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Użytkownika przez Usługodawcę, podanych przez Użytkownika w związku z Aplikacją,
  a zwłaszcza z usługami dostępnymi w Aplikacji, jest świadczenie Usług. Podstawą przetwarzania danych
  osobowych w tym przypadku jest:

  • umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na żądanie Użytkownika, zmierzające do jej
   zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • w przypadku usług odpłatnych – ciążący na Usługodawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością
   (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia,
   dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Dane Użytkownika podane w związku z Aplikacja będą przetwarzane do momentu, w którym:
  • na Usługodawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych
   Użytkownika – jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest ciążący na Usługodawcy obowiązek
   prawny;
  • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Użytkownika lub Usługodawcę, związanych z umową o
   świadczenie Usług;
  • zostanie przyjęty sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy
   podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy – w zależności od tego, co ma
   zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • żądania przeniesienia danych do innego administratora a także prawo:
   • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze
    szczególną sytuacją Użytkownika – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na
    art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez
    administratora).
 5. W celu realizacji swoich praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą przy wykorzystaniu danych
  z § 2 Regulaminu.
 6. W przypadku gdy Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Użytkownik może złożyć
  skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa
  polskiego.
 2. W przypadku ewentualnego sporu z Użytkownikiem niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd
  właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 3. Usługodawca komunikuje się z Użytkownikami w języku polskim lub angielskim, w zależności od wyboru
  Użytkownika.
 4. Usługodawcy przysługuje prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni
  od dnia jego opublikowania w Aplikacji Mobilnej. Publikacja odbywa się poprzez aktualizację treści, do których odsyła
  stosowny link w sekcji Konto w Aplikacji Mobilnej.
 5. W przypadku gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się,
  że akceptuje je.
 6. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Użytkownik powinien usunąć konto w Aplikacji i
  odinstalować ją z urządzenia. Usunięcie konta i odinstalowanie Aplikacji z urządzenia jest tożsame z
  rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług.
 7. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika nie będącego Konsumentem, w granicach prawem dopuszczonych,
  jest wyłączona.