§ 1. Definicje

 1. Aplikacja – aplikacja (oprogramowanie) Usługodawcy, w ramach której Usługodawca świadczy Użytkownikowi
  Usługi polegające na udostępnianiu informacji o Produktach w zakresie wybranym przez Użytkownika tj. w
  ramach Dostępu Free lub Dostępu Premium.
 2. Dostęp Free – usługa (w tym polegająca na udostępnieniu konta w Aplikacji) świadczona drogą elektroniczną
  przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika bezpłatnie w zakresie szczegółowo wskazanym w Markecie oraz
  Aplikacji.
 3. Dostęp Premium- usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika odpłatnie,
  polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi wszystkich funkcji dostępnych w Aplikacji szczegółowo opisana w
  Markecie oraz Aplikacji.
 4. Konsument – użytkownik Aplikacji będący konsumentem.
 5. Market – sklep internetowy, z którego Użytkownik pobiera Aplikację.
 6. Płatność Cykliczna – forma płatności abonamentu za Dostęp Premium, polegająca w szczególności na cyklicznym
  i automatycznym pobieraniu środków ze wskazanej przez Użytkownika karty płatniczej odpowiednią kwotą
  abonamentu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Produkt/y – wycofane, niebezpieczne lub zagrażające zdrowiu produkty na temat, których informacje będą
  dostępne w Aplikacji w formie powiadomień lub wyników wyszukiwania dokonywanego przez Użytkownika.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin stanowiący jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
  dostępny w Aplikacji.
 9. Usługi – Dostęp Free oraz Dostęp Premium.
 10. Usługodawca – Getwise sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 22 lok 18 (00-478), wpisana do
  Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000803910, NIP 1231449568, nr REGON: 384372971, z
  kapitałem zakładowym o wartości 12500 zł., świadcząca Usługi.
 11. Użytkownik – każdy podmioty korzystające z Aplikacji.

§ 2. Dane kontaktowe

 1. Adres: Getwise sp. z o.o., Al. Ujazdowskie 22 lok. 18, 00-478 Warszawa
 2. E-mail: [email protected]

§ 3 Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna w Aplikacji i może zostać w dowolny sposób utrwalona przez Użytkownika.
 3. Szczegółowe informacje o Aplikacji znajdują się w Markecie oraz w Aplikacji.
 4. Użytkownik powinien korzystać z Aplikacji z poszanowaniem zasad współżycia społecznego oraz zgodnie z
  prawem. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 5. Uzyskanie dostępu do Aplikacji następuje za pośrednictwem Marketu, w takim przypadku uzyskanie dostępu do
  Aplikacji przez Użytkownika odbywa się na zasadach właściwych dla danego Marketu, zaś świadczenie Usług za
  pośrednictwem Aplikacji realizowane jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

§ 4 Wymogi techniczne

 1. Aplikacja jest przeznaczona dla urządzeń mobilnych z systemem:
  • Android w wersji 6.1.2 i nowszymi,
  • IOS w wersji 12.3 i nowszymi.
 2. Aplikację można pobrać wyłącznie za pośrednictwem odpowiednich Marketów tj.:
  • Google Play dla systemu Android,
  • App Store dla systemu IOS.
 3. Aby skorzystać z Aplikacji Użytkownik powinien:
  • posiadać urządzenie mobilne (np. smartfon, tablet),
  • zapewnić dostęp do Internetu,
  • posiadać właściwą, wskazaną w Markecie, ilość wolnego miejsca na urządzeniu, na którym zamierza
   zainstalować Aplikację,
  • pobrać Aplikację z właściwego Marketu wskazanego w ust. 2 oraz zainstalować ją na swoim urządzeniu
   mobilnym,
  • uruchomić zainstalowaną Aplikację.
 4. Koszty transmisji danych potrzebnych dla pobrania/korzystania z Aplikacji pokrywają Użytkownicy Aplikacji we
  własnym zakresie, według stawek właściwych dla ich operatora/dostawcy Internetu.
 5. W momencie zaakceptowania Regulaminu Aplikacji i zalogowania się w Aplikacji po raz pierwszy, następuje
  zawarcie umowy o świadczenie Dostępu Free na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

§ 5 Korzystanie z Aplikacji

 1. Użytkownik określa – z zastrzeżeniem ust. 4, na temat Produktów z jakiego kraju chce otrzymywać powiadomienia. Możliwość
  wybrania powiadomień dotyczących więcej niż jednego kraju jest dostępna w Dostępie Premium.
 2. Szczegółowe informacje o funkcjach Aplikacji, a zwłaszcza o różnicach między Dostępem Free a Dostępem Premium znajdują
  się w Aplikacji i na stronie WWW.

§ 6 Dostęp Free

 1. W celu uzyskania Dostępu Free należy pobrać z Marketu Aplikację oraz uruchomić ją.
 2. Po uruchomieniu Aplikacji i zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki Prywatności następuje zawarcie umowy o świadczenie
  Dostępu Free na czas nieokreślony.
 3. Odinstalowanie Aplikacji z urządzenia jest tożsame z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług.

§ 7 Dostęp Premium

 1. W celu uzyskania Dostępu Premium w pierwszej kolejności Użytkownik powinien uzyskać Dostęp Free.
 2. Rozpoczęcie korzystania z Dostępu Premium w wersji odnawialnej subskrypcji płatnej przez Platformę Google Play/Apple App
  Store, następuje przez: dokonanie płatności za pośrednictwem Google Play/Apple App Store lub za pośrednictwem podmiotu
  trzeciego, pośredniczącego w dokonywaniu płatności
 3. Płatność za miesięczną subskrypcję Aplikacji Mobilnej w wersji odnawialnej subskrypcji zostanie pobrana z konta na
  Platformie Google Play/Apple App Store lub za pośrednictwem aplikacji udostępnianych przez inne podmioty pośredniczące w
  realizacji płatności, zgodnie z wyborem rodzaju subskrypcji dokonanej przez Użytkownika Odnawialnej Subskrypcji.
 4. Subskrypcja zostanie odnowiona automatycznie, jeżeli nie zostanie anulowana co najmniej 24 godzin przed zakończeniem
  bieżącego okresu rozliczeniowego.
 5. Konto Użytkownika Odnawialnej Subskrypcji zostanie obciążone w ciągu 24 godzin przed zakończeniem bieżącego okresu
  rozliczeniowego odpowiednią kwotą za odnowienie, tak długo, aż Użytkownik Odnawialnej Subskrypcji jej nie anuluje.
 6. Użytkownik Odnawialnej Subskrypcji może zarządzać swoimi subskrypcjami oraz anulować odnowienia automatyczne w każdym
  czasie za pomocą ustawień subskrypcji w ustawieniach swojego konta na Platformie Google Play/Apple App Store.
 7. Usługodawca zastrzega prawo do modyfikacji zamieszczonych rodzajów, długości trwania i cen oferowanych subskrypcji. W
  takim przypadku Użytkownik Odnawialnej Subskrypcji ma prawo do rezygnacji z przedłużenia odnawialnej subskrypcji o
  kolejne okresy; bieżący okres aż do jego zakończenia będzie objęty dotychczasowymi zasadami
 8. Zgodnie z treścią art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 13 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z późn.
  zm.), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta (Użytkownika Odnawialnej Subskrypcji)
  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik
  Odnawialnej Subskrypcji nie ma możliwości odstąpienia od realizacji przez Usługodawcę usługi w ramach odnawialnej
  subskrypcji. Zważywszy na fakt, iż świadczenie odnawialnej subskrypcji wypełnia znamiona wskazane w zdaniu
  poprzedzającym, tj. rozpoczyna się za wyraźną zgodą konsumenta (Użytkownika Odnawialnej Subskrypcji) przed upływem
  terminu do odstąpienia od umowy, Usługodawca wyłącza prawo do odstąpienia od umowy w rozumieniu zdania poprzedzającego;
  mając jednakże na względzie treść polityk i regulaminów Platform Google Play/Apple App Store, Usługodawca dopuszcza
  możliwość anulowania dokonanego przez takiego użytkownika wyboru w ciągu 48 h od daty zakupu odnawialnej subskrypcji, o
  ile będzie to jednak możliwe i dopuszczalne za pośrednictwem konta Użytkownika Odnawialnej Subskrypcji na Platformie
  Google Play/Apple App Store.
 9. Użytkownik korzystający po raz pierwszy z Dostępu Free ma możliwość korzystania bezpłatnie przez okres 7 dni („Okres
  testowy”) z Dostępu Premium. Po upływie Okresu testowego usługa jest kontynuowana jako Dostęp Premium.

§ 8 Reklamacje

 1. Usługodawca jest obowiązany do świadczenia Usług w sposób niewadliwy.
 2. W przypadku zastrzeżeń co do świadczonych Usług Użytkownik może złożyć reklamację korzystając z danych Usługodawcy
  wskazanych w § 2 Regulaminu.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może
  skorzystać m.in. z:

  • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
  • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
  Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym
  przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

§ 9 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z Aplikacji jest
  Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o
  pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w
  dostępnej w Aplikacji Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym
  rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Użytkownika przez Usługodawcę, podanych przez Użytkownika w związku z Aplikacją,
  a zwłaszcza z usługami dostępnymi w Aplikacji, jest świadczenie Usług. Podstawą przetwarzania danych
  osobowych w tym przypadku jest:

  • umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na żądanie Użytkownika, zmierzające do jej
   zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • w przypadku usług odpłatnych – ciążący na Usługodawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością
   (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia,
   dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Dane Użytkownika podane w związku z Aplikacja będą przetwarzane do momentu, w którym:
  • na Usługodawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych
   Użytkownika – jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest ciążący na Usługodawcy obowiązek
   prawny;
  • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Użytkownika lub Usługodawcę, związanych z umową o
   świadczenie Usług;
  • zostanie przyjęty sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy
   podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy – w zależności od tego, co ma
   zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • żądania przeniesienia danych do innego administratora a także prawo:
   • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze
    szczególną sytuacją Użytkownika – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na
    art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez
    administratora).
 5. W celu realizacji swoich praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą przy wykorzystaniu danych
  z § 2 Regulaminu.
 6. W przypadku gdy Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Użytkownik może złożyć
  skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa
  polskiego.
 2. W przypadku ewentualnego sporu z Użytkownikiem niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd
  właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 3. Usługodawca komunikuje się z Użytkownikami w języku polskim lub angielskim, w zależności od wyboru
  Użytkownika.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę
  rozumie się konieczność zmiany Regulaminu spowodowaną:dostosowaniem Aplikacji do przepisów prawa, mających
  wpływ na usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji;

  • rozwojem Aplikacji polegającym na dodaniu nowych usług czy usprawnieniu już funkcjonujących.
  • Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian
   w życie, wysłana na adres e-mail Użytkownika przypisany do jego Konta.
 5. W przypadku gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się,
  że akceptuje je.
 6. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Użytkownik powinien usunąć konto w Aplikacji i
  odinstalować ją z urządzenia. Usunięcie konta i odinstalowanie Aplikacji z urządzenia jest tożsame z
  rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług.